PSRU Digital Training

หลักสูตรน่าสนใจ

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

การสร้างใบประกาศด้วย
Google Form + Google Data Studio

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

ทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัส
ไทย/อังกฤษ
สำหรับบุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า : เตรียมพร้อมครูสู Performance Agreement : PA

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

การใช้เครื่องมือออนไลน์แบบบูรณาการ
ด้าน Digital Tools รุ่นที่ 1

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

การใช้เครื่องมือออนไลน์แบบบูรณาการ
ด้าน Digital Tools รุ่นที่ 2

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

Art of Spreadsheet
ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

"OKRs เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล"

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัล
สำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้น
ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

"การใช้เครื่องมือ
ทางด้านดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการองค์กร"

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

Roblox PSRU
สำหรับบุคลากรภายใน มรพส.

Knowledge
Knowledge

โครงการอบรมการขายของออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee

Knowledge
Knowledge

หลักสูตร
"การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)"

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

การบรรยายพิเศษ Metaverse
โดย คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที)
เจ้าของช่องคุยการเงินกับที

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่
แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) Gather Town ขั้นพื้นฐาน

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่
แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) Gather Town ขั้นพื้นฐาน

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

อบรม หลักสูตร สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

Education Trends 2022
Microsoft Innovative Education & PDPA

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

การบรรยายพิเศษ Digital Transformation
โดยท่านไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Technology
Technology

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms

Technology
Technology

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms

Our Services

บริการของเรา

IT Training
IT Training

หลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย

Digital Members
Digital Members

ชุมชนคนดิจิทัล

IT Knowledges
IT Knowledges

ทักษะ ความเข้าใจ และความรู้ทางดิจิทัล

information
information

อัปเดตข่าวสารในโลกดิจิทัล

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

การเปลี่ยนผ่านย่อมต้องมาพร้อมกับการเตรียมพร้อม การจัดการทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีเปลี่ยนผ่านให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด และสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติขององค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม

ใครก็ตามซึ่งอยู่ในโลกของกายภาพ จึงจำเป็นต้องมี Digital Transformation คือจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้สามารถแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลได้รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มันเกิดขึ้นทั้งโลก จะเร็วหรือช้าก็เท่านั้นเอง และมี impact มากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

Recent Updates

Our Latest News

Gather Town (รุ่นที่ 1)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

Digital Museum

การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ

พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum

วิทยากร : คุณประชา สุขสบาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับครูและบุคคลทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms
จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยากร : อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้
การใช้งาน Google Forms เบื้องต้น
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ
การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก จับคู่ เป็นต้น
การสร้างแบบทดสอบแบบจับเวลา
พิเศษ : การสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน