อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับครูและบุคคลทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms
จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยากร : อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้
การใช้งาน Google Forms เบื้องต้น
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ
การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก จับคู่ เป็นต้น
การสร้างแบบทดสอบแบบจับเวลา
พิเศษ : การสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน