Digital Museum

การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ

พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum

วิทยากร : คุณประชา สุขสบาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.