Online By Shopee

โครงการอบรมการขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้  โดยอธิบายแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านค้าเบื้องต้น  ทำความเข้าใจกับกฎข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้า  

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  Shopee ให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้

2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น