การสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด (No CODE)

โครงการอบรมการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 4 รุ่น

Art of Spreadsheet

Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

โดยท่านวิทยากที่มีความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี