ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ส่วนวังจันทน์

เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927

ส่วนทะเลแก้ว

เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5526-7000
โทรสาร 0-5526-7058
อีเมล์ : psru@psru.ac.th

ส่วนสนามบิน

เลขที่ 1 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5530-2730

Institute for Digital Technologies

Pibulsongkram Rajabhat University

idt@psru.ac.th