Art of Spreadsheet

Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

โดยท่านวิทยากที่มีความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Online By Shopee

โครงการอบรมการขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้  โดยอธิบายแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านค้าเบื้องต้น  ทำความเข้าใจกับกฎข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้า  

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  Shopee ให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้

2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น

Roblox PSRU

Roblox ขั้นพื้นฐาน และ Advance

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)

ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Roblox ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มการสร้างเกมออนไลน์

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”

Canva For Education PSRU

หลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน มรพส.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกแบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน มีความจำเป็นที่ต้องมีการกราฟิก ในการทำงานหรือการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่สวยงาน และน่าสนใจ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถตกแต่งงานกราฟิกเพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวก รวดเร็ว จะช่วยให้ได้งานออกแบบ งานนำเสนอ เอกสารต่าง ๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการใช้งาน Canva

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตแต่งงานกราฟฟิกอย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva Program

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้

Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)