All posts by PSRU Digital University

Infographics BY Canva AI

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก BY Canva AI
การใช้งานเครื่องมือ Magic switch การออกแบบกราฟิกอินโฟ เทคนิคการสร้างโปสเตอร์เพื่องาน PR

Workshop Cyber Security

เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางด้าน Cyber Security

และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยทางด้าน Cyber Security

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานการดำรงชีวิตการศึกษาและอื่นๆ และเมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานในองค์กรที่มีการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายภายในองค์กร และรวมไปถึงผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องใช้ทักษะหลายด้าน โดย Cyber Security คือ การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อให้ปลอดภัยจากการโจมตีจากเหล่า Attacker (ผู้โจมตี) โดยมุ่งหวังให้ระบบเครือข่ายเป้าหมายต้องหยุดให้บริการ หรือการหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญของบุคคลเป้าหมาย เป็นต้น

Create And Design website with WordPress

โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

อบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย