All posts by PSRU Digital University

Digital tools for multimedia

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หลักสูตร
การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตัวอย่างเครื่องมือที่ในการผลิตสื่อ อาทิ  โปรแกรม Canva
การใช้ OBS Studio ในการบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสด

CiRA CORE Platform AI

การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เพื่อการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผลภาพและการทำงาน Dataset แบบ Detection และแบบ Classification

Digital Transformation Tools

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักสูตร

“การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการองค์กร”

สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Online By Shopee

โครงการอบรมการขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้  โดยอธิบายแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านค้าเบื้องต้น  ทำความเข้าใจกับกฎข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้า  

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  Shopee ให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้

2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น

Roblox PSRU

Roblox ขั้นพื้นฐาน และ Advance

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)

ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Roblox ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มการสร้างเกมออนไลน์

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”

Gather Town (รุ่นที่ 2)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

Gather Town (รุ่นที่ 1)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

Digital Museum

การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ

พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum

วิทยากร : คุณประชา สุขสบาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

PDPA

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) ขึ้น  โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง