PSRU Digital Test

โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา Smart University

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม