Infographics BY Canva AI

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก BY Canva AI
การใช้งานเครื่องมือ Magic switch การออกแบบกราฟิกอินโฟ เทคนิคการสร้างโปสเตอร์เพื่องาน PR

Workshop Cyber Security

เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางด้าน Cyber Security

และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยทางด้าน Cyber Security

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานการดำรงชีวิตการศึกษาและอื่นๆ และเมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานในองค์กรที่มีการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายภายในองค์กร และรวมไปถึงผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องใช้ทักษะหลายด้าน โดย Cyber Security คือ การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อให้ปลอดภัยจากการโจมตีจากเหล่า Attacker (ผู้โจมตี) โดยมุ่งหวังให้ระบบเครือข่ายเป้าหมายต้องหยุดให้บริการ หรือการหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญของบุคคลเป้าหมาย เป็นต้น

Create And Design website with WordPress

โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

อบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย