การสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด (No CODE)

โครงการอบรมการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 4 รุ่น

Art of Spreadsheet

Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

โดยท่านวิทยากที่มีความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Digital tools for multimedia

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หลักสูตร
การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตัวอย่างเครื่องมือที่ในการผลิตสื่อ อาทิ  โปรแกรม Canva
การใช้ OBS Studio ในการบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสด

Online By Shopee

โครงการอบรมการขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้  โดยอธิบายแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านค้าเบื้องต้น  ทำความเข้าใจกับกฎข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้า  

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  Shopee ให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้

2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น