การสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด (No CODE)

โครงการอบรมการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโค้ด
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 4 รุ่น

Art of Spreadsheet

Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

โดยท่านวิทยากที่มีความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

CiRA CORE Platform AI

การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เพื่อการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผลภาพและการทำงาน Dataset แบบ Detection และแบบ Classification

Roblox PSRU

Roblox ขั้นพื้นฐาน และ Advance

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)

ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Roblox ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มการสร้างเกมออนไลน์

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”