Tag digital university

Art of Spreadsheet

Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful

โดยท่านวิทยากที่มีความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

CiRA CORE Platform AI

การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เพื่อการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผลภาพและการทำงาน Dataset แบบ Detection และแบบ Classification

Roblox PSRU

Roblox ขั้นพื้นฐาน และ Advance

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)

ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Roblox ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มการสร้างเกมออนไลน์

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”

Gather Town (รุ่นที่ 2)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

Gather Town (รุ่นที่ 1)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

PDPA

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) ขึ้น  โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

speaker

ทำเนียบ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ speaker

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Digital Transformation

คุณไอรดา เหลืองวิไล

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Education Trends 2022

Microsoft Innovative Education& PDPA

นายธนชาติ วิวัฒนภูต

บริษัท ลานนาคอม จํากัด

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Metaverse โลกมายาเสมือนจริง

คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที

การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

วิทยากร  :  ดร.รังสันต์  จอมทะรักษ์  และอาจารย์ธีรวัฒน์  ทองลอย

การบรรยายพิเศษเรื่อง “OKRs เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล”
วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
(พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google และได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษ Google Cloud ด้านการศึกษาและภาครัฐ)

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful”
วิทยากร : อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมาย
และจัดคิวด้วย Google
วิทยากร : อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)