การพิมพ์สัมผัส ไทย/อังกฤษ

โครงการทดสอบทักษะพื้นฐาน ทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัส (สำหรับบุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ)