Tag Education Trends 2022

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”

speaker

ทำเนียบ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ speaker

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Digital Transformation

คุณไอรดา เหลืองวิไล

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Education Trends 2022

Microsoft Innovative Education& PDPA

นายธนชาติ วิวัฒนภูต

บริษัท ลานนาคอม จํากัด

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Metaverse โลกมายาเสมือนจริง

คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที

การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

วิทยากร  :  ดร.รังสันต์  จอมทะรักษ์  และอาจารย์ธีรวัฒน์  ทองลอย

การบรรยายพิเศษเรื่อง “OKRs เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล”
วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
(พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google และได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษ Google Cloud ด้านการศึกษาและภาครัฐ)

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful”
วิทยากร : อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมาย
และจัดคิวด้วย Google
วิทยากร : อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Canva For Education PSRU

หลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน มรพส.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกแบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน มีความจำเป็นที่ต้องมีการกราฟิก ในการทำงานหรือการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่สวยงาน และน่าสนใจ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถตกแต่งงานกราฟิกเพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวก รวดเร็ว จะช่วยให้ได้งานออกแบบ งานนำเสนอ เอกสารต่าง ๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการใช้งาน Canva

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตแต่งงานกราฟฟิกอย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva Program

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้

Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)