Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)