All posts by PSRU Digital University

Canva For Education PSRU

หลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน มรพส.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกแบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน มีความจำเป็นที่ต้องมีการกราฟิก ในการทำงานหรือการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่สวยงาน และน่าสนใจ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถตกแต่งงานกราฟิกเพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวก รวดเร็ว จะช่วยให้ได้งานออกแบบ งานนำเสนอ เอกสารต่าง ๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการใช้งาน Canva

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตแต่งงานกราฟฟิกอย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva Program

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้

Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

Digital Transformation

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้
  3. ผู้เข้ารับฟังอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เข้ารับฟังสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้
  5. ผู้เข้ารับฟังสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้

ขั้นตอน Download e-Certificate

ขั้นตอน Download e-Certificate

1.เข้าที่ลิงก์การตรวจสอบ

2. คลิกที่มุมซ้ายด้านบน จะมีสัญลักษณ์รูปมือ

3.คลิกแล้วจะมีช่องค้นหาปรากฏ กดค้นหา ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนในการอบรม ตามรูปลูกศรชี้

4.คลิกที่เมนู แชร์ ตามรูปลูกศรชี้ แล้วคลิกดาวน์โหลดรายงาน ตามรูป

5.คลิกดาวน์โหลด