Digital Transformation

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้
  3. ผู้เข้ารับฟังอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เข้ารับฟังสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้
  5. ผู้เข้ารับฟังสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้