Tag training

IC3 GS6 Level 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ

ภายใต้หลักสูตร “การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)”

Gather Town (รุ่นที่ 2)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

Gather Town (รุ่นที่ 1)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

PDPA

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) ขึ้น  โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Canva For Education PSRU

หลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน มรพส.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกแบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน มีความจำเป็นที่ต้องมีการกราฟิก ในการทำงานหรือการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่สวยงาน และน่าสนใจ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถตกแต่งงานกราฟิกเพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวก รวดเร็ว จะช่วยให้ได้งานออกแบบ งานนำเสนอ เอกสารต่าง ๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการใช้งาน Canva

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตแต่งงานกราฟฟิกอย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva Program

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ภายในหน่วยงานหรือการจัดการเรียนการสอนได้

Education Trends 2022

อบรมฟรี Education Trends 2022 และ Microsoft Innovative Education & PDPA

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ Disrupted เกิดขึ้นได้ทุกช่วงและในทุกเรื่อง การยกระดับทักษะการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แทบทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทบทั้งสิ้น การติดตามและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานจึงสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

Education Trends 2022

ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal

Microsoft Innovative Education & PDPA

แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Microsoft Innovative Education) และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

Digital Transformation

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้
  3. ผู้เข้ารับฟังอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เข้ารับฟังสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้
  5. ผู้เข้ารับฟังสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับครูและบุคคลทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms
จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยากร : อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้
การใช้งาน Google Forms เบื้องต้น
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ
การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก จับคู่ เป็นต้น
การสร้างแบบทดสอบแบบจับเวลา
พิเศษ : การสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน